Zagłosuj na nas 26 maja
lista nr 5

Główne postulaty

Gospodarka

Europejski Google w Warszawie

Europa nie może zostać w tyle w globalnej rywalizacji. Żeby wyjść zwycięsko z konfliktu między USA a Chinami, Unia Europejska potrzebuje silnej gospodarki. Jej lokomotywami będą duże, europejskie koncerny. Będziemy w nie inwestować, w zamian za publiczne udziały w zyskach. Unia Europejska zwiększy wydatki na badania naukowe i inwestycje w rozwój nowych technologii.

Nowe inwestycje - Zielona transformacjaa

Zmiany klimatu to realny problem. Aby zrealizować ​cele klimatyczne​ z raportu IPCC​, stworzymy program ​europejskich zielonych inwestycji​ w wysokości 500 miliardów euro rocznie. Uruchomimy inwestycje w ​źródła czystej energii​ i docieplanie budynków. Tylko tak możemy uniknąć klęsk żywiołowych — ​powodzi, susz, huraganów​. Chcemy sprawiedliwej społecznie transformacji energetycznej. Jej koszty muszą być solidarnie rozłożone na wszystkie kraje UE.

Zdrowie prawem, nie towarem

Prawo do ​opieki zdrowotnej​ jest znacznie ​ważniejsze niż zyski​ korporacji farmaceutycznych. Dlatego będziemy dążyć do ​zmiany prawa patentowego​, by obniżyć ceny produkcji leków. Patenty nie mogą ograniczać dostępności podstawowych dóbr, takich jak żywność i leki.

Euro? Bez pośpiechu

Kryzys pokazał, że wspólna waluta wymaga zmian, by mogły na niej korzystać wszystkie kraje UE. Boleśnie doświadczyła tego Grecja.​ Europejski Bank Centralny nie uwzględnia dziś celów społecznych, takich jak wyrównanie różnic w płacach. Unijny budżet jest zbyt niski, by równoważyć negatywne efekty uboczne wspólnej waluty. Dlatego powinniśmy wstrzymać się z przyjęciem wspólnej waluty do czasu reformy strefy euro i znacznego zwiększenia budżetu UE.

Sprawiedliwe podatki

Ujednolicimy w UE podatki​ od zysków kapitałowych oraz wprowadzimy podatek od transakcji finansowych, by ​ograniczyć spekulacje​. Wprowadzimy ​jednolity​, progresywny ​podatek dla firm​ w całej Unii Europejskiej. Skończymy z przyzwoleniem na wyprowadzanie dochodów do tzw. rajów podatkowych. Aby ograniczyć nadmierne ​nierówności majątkowe, wprowadzimy europodatek spadkowy od wielomilionowych fortun.

Walka z oszustami podatkowymi

Doprowadzimy do likwidacji rajów podatkowych na terenie UE. Będziemy dążyć do ​likwidacji luk prawnych​ ułatwiających unikanie opodatkowania. Wprowadzimy obowiązek internetowej ​publikacji​ ​sprawozdań finansowych​ wszystkich firm o obrocie przekraczającym ​50 mln euro.​ ​ Każdy bank​ działający na terenie Unii Europejskiej będzie musiał ​ujawnić swoją aktywność​ w rajach podatkowych. Majątek​ korporacji, której udowodnione zostanie ​szczególnie ciężkie​ oszustwa podatkowe, będzie przepadał na rzecz państwa​, które okradła.

Praca

Europejskie warunki pracy

Wprowadzimy ​europejska​ ​płacę minimalną. ​Będziemy ją stopniowo podnosić — tak, by wyrównać płace w całej UE. Za taką samą pracę należy się równa płaca.

Dzięki rozwojowi technologii pracujemy coraz lepiej i wydajniej. Nie musimy pracować już tyle, ile nasi pradziadkowie 100 lat temu. Krótsza praca to już dziś norma w wielu krajach zachodniej Europy. Dlatego skrócimy czas pracy w całej Unii — do 35 godzin tygodniowo. Wprowadzimy też ​35 dni płatnego urlopu​ rocznie.

Pracownice i pracownicy mają ​prawo równej płacy za tę samą pracę. ​Różnice w wysokości pensji muszą mieć uzasadnienie. Nie zgadzamy się na dyskryminację i kolesiostwo. Dlatego wprowadzimy ​jawne płace​.

Gospodarka dla ludzi

Wraz z rozwojem technologii coraz mniej pracy będzie musiało być wykonywane przez ludzi. To dobra wiadomość — pod warunkiem, że zapewnimy społeczeństwu udział w owocach pracy komputerów i maszyn. Można to zrobić poprzez bezwarunkowy dochód podstawowy, czyli comiesięczną stałą wypłatę dla każdego mieszkańca Europy. Warto już teraz postawić pierwsze kroki na drodze do wprowadzenia go w Europie.

Uruchomimy program​ Powszechnej Wypłaty Obywatelskiej,​ niezależnej od innych świadczeń społecznych. Będzie to co-miesięczna wypłata z zysku wypracowanego przez europejską gospodarkę. Z czasem program ten będzie można rozbudować, uruchamiając bezwarunkowy dochód podstawowy.

Godna praca dla każdego

Blisko ​15% osób młodych​ w Polsce jest ​bezrobotnych​, w innych krajach UE ten odsetek jest jeszcze wyższy. Bezrobocie powoduje koszty oraz uderza w rozwój gospodarczy. Dlatego Unia Europejska powinna prowadzić politykę ​pełnego zatrudnienia​.

Zwiększymy inwestycje krajów członkowskich w dostęp do szkoleń i wartościowej, stabilnej pracy — nie tylko dla młodzieży. Samorządy otrzymają środki finansowe, by tworzyć ​godnie opłacane i użyteczne społecznie miejsca pracy.

 

W obronie praw pracowniczych

Unia Europejska to druga gospodarka świata. Jej bogactwo tworzone jest przez pracowników z wszystkich krajów członkowskich UE. Wprowadzimy zasadę wybierania przez pracowników co najmniej ​20% składu rad nadzorczych​ firm.

Bezpłatne praktyki i staże uderzają w stawki i pozycję innych pracowników oraz stanowią nowoczesną formę wyzysku. Za pracę należy się płaca. Dlatego zakażemy bezpłatnych praktyk i staży oraz tych płatnych poniżej stawki minimalnej.

Unijne dotacje i kredyty​ będą dostępne tylko dla firm, w których ​różnica w wynagrodzeniach pracowników i zarządu​ jest mniej niż ​dziesięciokrotna​.

Utworzymy ​Europejską Inspekcję Pracy​. Jej zadaniem będzie nadzorowanie przestrzegania praw pracowniczych​ w Unii. Przypadki łamania prawa pracy będą karane ​proporcjonalnie do obrotu​ firmy.

Solidarność

Europejski standard opieki zdrowotnej

Wysokie ceny leków to przerzucanie kosztów leczenia na chorych. Szczególnie dotyka to osób starszych lub przewlekle chorych. Wzorem Holandii, Francji i Szkocji, sprawimy, że wszystkie leki na receptę​ będą dostępne ​bezpłatnie​ w aptekach.

Obecnie różnice między jakością opieki zdrowotnej w państwach członkowskich są zbyt duże. Wprowadzimy ​europejski standard opieki zdrowotnej​, określający minimum, jakie musi spełniać opieka zdrowotna w każdym państwie Unii. Część ​funduszy unijnych​ zostanie przeznaczona na poprawę jakości opieki zdrowotnej w krajach, w których jest ona niedofinansowana.

Aborcja​ powinna być ​dostępna, bezpieczna i legalna​. Osoby w ciąży muszą mieć dostęp do badań prenatalnych, opieki położniczej i przedporodowej. ​Urlop rodzicielski​ będzie trwał co najmniej ​480 dni​, równo dzielonych pomiędzy rodziców.

Mieszkania na każdą kieszeń

Stworzymy Europejski Fundusz Mieszkaniowy, z którego sfinansujemy program budowy lokali socjalnych i komunalnych. Wprowadzimy ​maksymalną cenę najmu​ oraz wzmocnimy ​ochronę lokatorów​ przed eksmisjami. W każdym mieszkaniu zapewnimy dostęp do ​taniej wody, prądu i ogrzewania​.

Zwiększymy ​wsparcie dla osób wychodzących z długów,​ finansując specjalny program pomocowy. W razie niewypłacalności dłużnika, samorząd włączy nieruchomość do ​zasobu komunalnego​ w zamian za ​przejęcie długu​.

Godne życie dla seniora

Wprowadzimy godne emerytury o zbliżonej wysokości w całej Unii Europejskiej. Każda osoba będzie miała prawo do otrzymywania emerytury o wysokości ​co najmniej płacy minimalnej​. Każda ​osoba na emeryturze​ będzie uprawniona do bezpłatnych przejazdów​ transportem zbiorowym.

Uruchomimy program unijny ​zwiększenia liczby geriatrów​ i ​pracowników opieki​, by przygotować się na ​starzenie się społeczeństwa​.

Przeciw dyskryminacji

Zadbamy o przestrzeganie ​„konwencji antyprzemocowej”​. Osoby doświadczające przemocy będą otoczone szczególną ochroną oraz wsparciem w obronie przed sprawcą.

Każdy człowiek ma ​prawo do niezależnego życia​ niezależnie od wieku, stopnia niepełnosprawności, płci czy miejsca zamieszkania. Rozwiniemy takie ​usługi społeczne​ jak asystencja osobista oraz zwiększymy ich ​dostępność​. Zadbamy o większą ​ochronę​ osób z niepełnosprawnościami ​przed dyskryminacją i przemocą​.

© 2019 Lewica Razem
komitet polityka prywatności